Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

» Zeliščno posestvo Cvetka«

19.6.2021

Ključni datumi in zadolžitve:

Začetek nagradne igre: 19.6. 2021 od 6.00

Zaključek nagradne igre: 1.7. 2021 do 20:00

Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri»Nagradna igra – (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Katjuša Kosovel, Črniče 44, 5262 Črniče- Ulica lepih misli

Namen nagradne igre je:

 • – promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev,
 • – povečanje obiska na Facebook in spletni strani organizatorja ter
 • – pridobivanje soglasij za nadaljnjo neposredno trženje.

Nagradna igra poteka od vključno 19.6.21 od 6:00 ure do vključno 1.7.2021 do 20:00 ure na Facebook strani organizatorja Ulica lepih misli.

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na e-naslov: ulicalepihmisli@gmail.com

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na fb strani Ulica lepih misli preko povezave. Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odprejo stran Facebook Ulica lepih misli, ki se nahaja na Facebook strani, ter odgovor oddajo pod objavo. V nagradni igri so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom zapišejo prijatelja pod objavo.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najkasneje dne 1.7. 2021 naključno izžrebal nagrajenca. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

Nagrajenec bo najkasneje do vključno 1.7. 21 v komentarju pod objavljeno fotografijo nagradne igre, objavljeni na Facebook strani organizatorja z imenom in priimkom.

 1. Nagrade

Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad. Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Krema z spf 25

Razpršilo proti komarjem in klopom

Nagrajenec na fb profilu Ulica lepih misli in 1 na profilu Instagram

V komentarju povabi dve osebi

 1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 eurov.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 10.7.2021 do 22:00 ure na svoji Facebook strani in Instagram objavil ime in priimek nagrajencev.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene. Izvedem ponovno žrebanje.

Javiti se morajo do 7.7.2021

 1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencu posredoval po pošti najkasneje do 10.7. 2021 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

 • – obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook strani.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki ne hranijo.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

– (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

– (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

– (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Katjuša Kosovel