Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah

»INDOLA SLOVENIJA«

5.12.2021

Ključni podatki in zadolžitve:

Začetek nagradne igre: 5.12 2021 ob 20

Zaključek nagradne igre:10.12. 2021 do 20.00 ure

Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradnih igrah»Nagradna igra – (v nadaljevanju: nagradna igra), katerega organizator je Katjuša Kosovel, Črniče 44, 5262 Črniče- Ulica lepih misli

Ime nagradne igre je:

 • – organizatorja promocije in njegovih produktov oziroma storitev,
 • – Povečanje obiska na Facebooku na spletni strani organizatorja ter
 • – pridobivanje soglasij za nadaljnjo neposredno trženje.

Nagradna igra poteka od 5.12.21 od 20 ure do vključno 10.12.2021 do 20:00 ure na Facebook strani organizatorja Ulica lepih misli.

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtev udeležencev nagradnih iger. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na e-naslov: ulicalepihmisli@gmail.com

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradnih iger ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradnih igrah udeleženec v celoti sprejema vsa ta pravila in pogoje sodelovanja v nagradnih igrah in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na fb strani Ulica lepih misli preko povezav. Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradnih igrah lahko sodelujejo tako, da odprejo stran Facebook Ulica lepih misli, ki se nahaja na strani Facebooka, ter odgovor oddajo pod objavo. V nagradni igri so vključeni vsi udeleženci, ki so v skladu s prejšnjim stavkom zapišejo prijatelja pod objavo.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradnih igrah, najkasneje dne 1.7. 2021 naključno izžrebal nagrajenca. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

Nagrajenec bo najkasneje do vključno5.12. 21 v komentarju pod objavljeno fotografijo nagradne igre, objavljene na Facebook strani organizatorja z imenom in priimkom.

 1. Nagrade

Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad. Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

PAKET INDOLA (šampon in balzam)

Nagrajenec na fb profilu Ulica lepih misli 

V komentarju povabi dve osebi

 1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 evrov.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje9.12.2021 do 22:00 ure na svoji Facebook strani objavil ime in priimek nagrajencev.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega podatka ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene. Izvedem ponovno žrebanje.

Javiti se morajo do 13.12.2021

 1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencu posredoval po pošti najkasneje do 13.12.2021 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki jih zgrajeno podelitev nagrade izžrebancem.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatkov o sodelujočih v nagradnih igrah zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

 • – obveščanje udeležencev o poteku ali izvedbi nagradne igre ter objave imen in priimka nagrajenih udeležencev na strani Facebook.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki ne hranijo.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošnim uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebne podatke ne posreduje tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

– (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

– (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeležencem,

– (ne)delovanje spletnih storitev, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih storitev, ki bi lahko začasno mobilno uporabo storitev,

– vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki so udeleženci nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradnih igrah na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledice sodelovanja v nagradnih igrah.

V primeru okoliščin, na katerega organizator ne vpliva več (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. V takem primeru organizator ne odgovarja za potrebno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru vsake spore ali nejasnosti se kot prevladujoča ta pravila.

 1. Končne določbe

Organizator sprejme spremembo pravil v pogojih sodelovanja v nagradnih igrah, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležencev obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnih obvestil začasno prekine ali konča nagradno igro.

Katjuša Kosovel